Η εταιρία Coffee Win δραστηριοποιείται στις πωλήσεις προϊόντων
ασύγκριτου υγιεινού καφέ, και διαφόρων άλλων ειδών.

Για να ενταχθεί κάποιος στο σύστημα πωλήσεων μέσω συστάσεων
των πελατών, κατά τις οποίες η εταιρία καταβάλλει στους πελάτες αυτούς
κάποιες προμήθειες, πρέπει να ανοίξει κωδικό με τα πλήρη στοιχεία του.

Στην συνέχεια όσο αυτός διαφημίζει τον καφέ συστήνοντας νέους
πελάτες καταναλωτές, παίρνει από την εταιρεία προμήθειες.

Η καταβολή αυτών των προμηθειών δίδεται σαν ανταμοιβή της υπο-
στήριξης αυτών των καταναλωτών προς την εταιρία, εφόσον τηρούνται
κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στο site της εταιρίας.

Η προμήθεια αυτη διακόπτεται άμεσα, όταν δεν τηρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, η όταν ο πελάτης δημιουργεί προβλήματα στην εταιρία,
η σε άλλους πελάτες και προβάλλει απαιτήσεις προμηθειών από άλλους
κωδικούς τρίτων.

Η καταβολή των προμηθειών στους πελάτες δίνονται κατά παραχώρηση
της εταιρίας και δεν συνιστούν μόνιμο δικαίωμα των πελατών.

Απαγορεύεται οι πελάτες να χρησιμοποιούν, η να εγείρουν απαιτήσεις,
η να παίρνουν προμήθειες από άλλους κωδικούς. Εάν συμβεί αυτό τότε
η εταιρία σταματάει να καταβάλλει οποιαδήποτε προμήθεια σε αυτόν που
δημιούργησε το πρόβλημα.

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν στην διαδικασία και στον κανονισμό
πωλήσεων, είναι δεσμευτικές αμέσως μετά την κοινοποίηση τους στην
επίσημη ιστοσελίδα της Coffee Win.

Για να δικαιούται κάποιος προμήθειες, πρέπει να έχει κωδικό στην
εταιρία και να είναι “ενεργός” η “διακεκριμένος” πελάτης.
“Ενεργός” πελάτης – συνεργάτης, είναι αυτός που κάνει μια
αγορά ενός κουτιού καφέ τουλάχιστον, σε ένα ημερολογιακό μήνα.
Ο “ενεργός” πελάτης δεν δικαιούται τις προμήθειες και τα επίπεδα που
η εταιρία τις δίνει σε μορφή “bonus”, όση παραγωγή και αν κάνουν οι
ομάδες του. Ξεκινάει να τις παίρνει μόλις γίνει “διακεκριμένος”. Βέβαια τις
χάνει ξανά εάν δεν συνεχίσει να έχει τουλάχιστον 5 [πέντε] “ενεργούς” κάτω
από τον δικό του κωδικό.

“Διακεκριμένος” πελάτης – συνεργάτης είναι αυτός που κάνει τουλάχιστον
μια προσωπική αγορά ενός κουτιού το μήνα, και έχει τουλάχιστον 5 [πέντε],
“ενεργούς” πελάτες – συνεργάτες τους οποίους έχει εγγράψει προσωπικά ο ίδιος
κάτω από τον δικό του κωδικό.

Ο “διακεκριμένος” πελάτης δικαιούται όλες τις προμήθειες και αυτές
που είναι σε μορφή “bonus”, και συμμετέχει σε όλους τους στόχους και τις
βραβεύσεις, δώρα κ.λ.π. της εταιρίας. Φυσικά θα τα χάσει όλα αυτά εάν
εκπέσει από “διακεκριμένος”, και θα τα ξαναπάρει μόλις αποκτήσει τον ίδιο
τίτλο.

Όταν κάποιος εκπέσει από τον τίτλο του, σταματάει να παίρνει τις
προμήθειες, και πρέπει σε τρεις μήνες να καλύψει την χαμένη παραγωγή,
να επανακτήσει τον τίτλο του, για να ξαναρχίσει να παίρνει τις προμήθειες.

Εάν δεν καλυφθεί η χαμένη παραγωγή σε τρεις μήνες, τότε οι
προμήθειες χάνονται.

Η εταιρία κατανέμει ποσοστιαία, το ποσό των προμηθειών αυτών, σε
οκτώ [8] κάθετες καταναλώσεις [επίπεδα]. Στα τρία πρώτα καταβάλλει
από ένα [1] ευρώ, εφόσον ο πελάτης είναι “ενεργός”. Τα υπόλοιπα πέντε,
είναι σε μορφή “bonus”. Σε αυτά τα 5 επίπεδα, η εταιρία καταβάλλει, από
τριάντα λεπτά [0.30], εφόσον ο πελάτης είναι “διακεκριμένος”. Με την
εφαρμογή αυτής της νέας διαδικασίας καταβολής προμηθειών, παύει να
ισχύει η προηγούμενη, κατά την οποία κατέβαλλε από ένα ευρώ σε τέσσερα
επίπεδα.

Οι τίτλοι επιβράβευσης σε αυτούς που αποκτούν κωδικό και συστήνουν
τα προϊόντα της εταιρίας είναι οι εξής.

1) “ ACTIVE” – “ΕΝΕΡΓΟΣ”. Υποχρέωση να αγοράζει τουλάχιστον 1 κουτί
καφέ τον μήνα. [δικαιούται από ένα ευρώ στα τρία πρώτα επίπεδα]

2) “ DISTINGUISHED” – “ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ”. Υποχρέωση να αγοράζει
1 κουτί καφέ τουλάχιστον το μήνα, και να έχει 5 τουλάχιστον ενεργούς
συνεργάτες που έχει εγγράψει προσωπικά ο ίδιος στον δικό του κωδικό.
Δικαιούται όλες τις προμήθειες, και επιπλέον “extra bonus” 2 κουτιά καφέ
coffee win

3) “SIGNIFICANT” – “ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ”. Υποχρέωση να είναι “διακεκριμένος”,
και να έχει 30 “ενεργούς” συνεργάτες σε οποιαδήποτε σειρά. “Εxtra bonus”
επαγγελματική τσάντα coffee win.

4) “FAMOUS”- “ΔΙΑΣΗΜΟΣ” Υποχρέωση να είναι “διακεκριμένος” και
και να έχει 150 “ενεργούς” συνεργάτες. Θα έχει “extra bonus ένα Lap-Top.

5) “SUPERB” – “ΕΞΑΙΣΙΟΣ”. Υποχρέωση να είναι “διακεκριμένος” και
να έχει 750 “ενεργούς” συνεργάτες. Θα έχει “extra bonus” ένα ταξίδι
στο εξωτερικό.

6) “SUPERIOR” – “ΑΝΩΤΕΡΟΣ”. Υποχρέωση να είναι “διακεκριμένος”
και να έχει 2.000. “ενεργούς” συνεργάτες. Θα έχει “extra bonus” ένα
αυτοκίνητο Citroen c4 .

7) “SUPERVISOR” – “ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ”. Υποχρέωση να είναι “δια-
κεκριμενος” και να έχει 4.000. “ενεργούς” συνεργάτες. “Extra bonus”
1 JEEP RENEGATE

8) “LEADER” – “ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ” .Υποχρέωση να είναι “διακεκριμένος”
και να έχει 10.000.- “ενεργούς” συνεργάτες. Θα έχει “extra bonus” ένα
αυτοκίνητο “Maserati chibli” D4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ COFFEE WIN L.T.D.
Οι παρακάτω όροι συμφωνίες και προϋποθέσεις διαμορφώνουν την εν γένει
λειτουργία, συμμόρφωση, συμφωνία και αποδοχή των όρων λειτουργίας των
συνεργατών δικτυωτών, ανεξαρτήτων πελατών και χρηστών του δικτυακού ιστοτοπου
(site) της εταιρίας Coffee Win Ltd. Οι προσυπογράφοντες ηλεκτρονικά την παρακάτω
συμφωνία, συμφωνούν, αποδέχονται, εφαρμόζουν και προωθούν τους όρους, τις επί μέρους
και γενικά τις εφαρμογές και λειτουργίες του δικτυακού ιστοτοπου της coffee win .Οποιεσδήποτε
προσθήκες,νέοι κανονισμοί συνεργασίας και νέοι όροι λειτουργίας προστεθούν,
υνεπάγονται την αυτόματη αποδοχή, συμμόρφωση και εφαρμογή των λειτουργικών διαδικασιών
της εταιρίας coffee win , χωρίς να απαιτείται προσωπική ενημέρωση των πελατών.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές του τρόπου αποζημιώσεων των ανεξάρτητων διανομέων,
δικτυωτών, πελατών, χωρίς καμία ιδιαίτερη ειδοποίηση.

Η εταιρία επίσης δηλώνει, εάν δεν υπάρχει παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων ,
να καταβάλει τα bonus , προμήθειες, χωρίς καμιά ιδιαίτερη προτροπή.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος η παραποίηση στοιχείων, η παραλείψεις τρίτων,
η συνεργατών μας, που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα της coffee win.

Οι πελάτες, τα μέλη, η οι χρήστες του δικτυακού ιστοτοπου -ηλεκτρονικού
καταστήματος-site, απαγορεύεται να αναμεταδώσουν, να αποκαλύψουν, να προβάλουν
οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, η στοιχεία για οποιονδήποτε λόγο,γιατί αυτά μπορεί
να προκαλέσουν βλάβη και να προσβάλουν την εμπιστευτικότητα των ατόμων που
συμμετέχουν στην εταιρία.

Η εταιρία δηλώνει ότι εάν διαπιστωθεί κάποια παράβαση αυτού του κανονισμού
προσωπικών δεδομένων,επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος, και ότι δεν
ευθύνεται σε καμία περίπτωση που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε παρόμοια πράξη.

Επίσης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αντιγραφή και χρησιμοποίηση των
εικόνων, κειμένων, λογότυπων της εταιρίας coffee win γιατί αυτά αποτελούν πνευματική
ιδιοκτησία της coffee win και προστατεύονται από την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία.

Ο δικτυακός ιστοτοπος της εταιρίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα κάτω
των 18 ετών.

Η εταιρία coffee win δηλώνει ότι δεν είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιτήρησης
της φορολογικής νομοθεσίας για λογαριασμό των πελατών σε ότι αφορά την παρακράτηση
φόρων, τελών, κ.λ.π. και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε πωλήσεις κάνουν
οι καταναλωτές -δικτυωτές, που παραβαίνουν την ελληνική φορολογική νομοθεσία.

Κάθε χρήστης, δικτυωτής, συνεργάτης, υπογράφοντας αυτήν την συμφωνία,εξουσιοδοτεί
την coffee win να χρησιμοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία – πληροφορίες – επώνυμα-
τηλέφωνα – φωτογραφίες, και παραιτείται από κάθε απαίτηση αποζημίωσης από την χρήση
αυτών.

Η σχέση της εταιρίας coffee win με τους πωλητές-δικτυωτές, βασίζεται στην σχέση των
ανεξάρτητων συνεργατών και όχι σε υπαλληλική – συνεταιρική -franchisee .Ετσι ο κάθε
ανεξάρτητος συνεργάτης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση που αφορά ταξίδια,
τηλέφωνα, φαγητό κ.λ.π.

Δηλώνει επίσης με την ηλεκτρονική υπογραφή, ότι αποδέχεται, συμφωνεί και είναι
υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους του παρόντος κανονισμού πωλήσεων η οποιεσδήποτε
νέες διαδικασίες αναρτηθούν στον δικτυακό ιστοτοπο της εταιρίας.

Η οποιαδήποτε αντίρρηση η διαφωνία προκύψει πρέπει να δηλωθεί σε χρονικό
διάστημα 3 ημερών από την ανάρτηση των όρων λειτουργίας, και σηματοδοτεί αυτόματα
την παύση της συνεργασίας με τον διαφωνούντα πελάτη.

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν στην διαδικασία και στον κανονισμό, είναι δεσμευτικές
αμέσως μετά την κοινοποίηση τους στην επίσημη ιστοσελίδα της Coffee Win.

Ο Ανεξάρτητος συνεργάτης